ID บทความ: 000074004 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 04/07/2016

ทําไม flashsm_reset ถูกรายงานว่าเป็นนาฬิกาที่ไม่มีข้อจํากัดใน PFL IP

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์แบบขนาน MicroBlaster™ Fast Passive
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  เนื่องจากข้อจํากัดในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime คุณอาจเห็นว่า flashsm_reset รายงานว่าเป็นนาฬิกาที่ไม่จํากัด เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างอินสแตนซ์ IP Parallel Flash Loader (PFL) ในอุปกรณ์ Intel® MAX® 10

  ความละเอียด

  flashsm_reset ไม่ใช่นาฬิกา ดังนั้นจึงปลอดภัยที่จะละเว้นการเตือนนี้

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Intel® MAX® 10 FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้