ID บทความ: 000073916 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 05/01/2021

ทําไมการอัปเดตระบบระยะไกลของอุปกรณ์ Intel Agilex® 7 จึงล้มเหลวในการเปลี่ยนจากภาพหนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่ง

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • IP เอฟพีจีเอ Intel® อัปเดตระยะไกล
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  ในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เวอร์ชั่น 20.4 คุณอาจเห็นการอัปเดตระบบระยะไกล (RSU) ล้มเหลวในการเปลี่ยนจากบิตสตรีม (.rpd) ที่เกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เวอร์ชั่น 20.4 เป็นภาพเก่า (เช่น bitstream (.rpd) ที่เกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เวอร์ชั่น 20.3 หรือก่อนหน้า) เมื่อใช้อุปกรณ์ Intel Agilex® 7
  สําหรับอุปกรณ์ HPS การอัปเดต RSU ไม่สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องหลังจากรีเซ็ต HPS แบบ Cold โดยไม่คํานึงถึงเวอร์ชั่นบิตสตรีม
  อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบคือ Intel Agilex 7 FPGA — อุปกรณ์ AGFA014R24A และ AGFB014R24A ES

  วิธีแก้ไข

  หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง 0.03 ต่อไปนี้สําหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เวอร์ชั่น 20.4:

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-ซีรี่ส์ และเอฟพีจีเอ SoC

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้