ID บทความ: 000073682 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 03/11/2015

ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพชุดเครื่องมือ EMIF และตัวตรวจสอบโปรโตคอลรองรับArria V และ Cyclone Hard Memory Controller หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

ไม่ ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพชุดเครื่องมือ EMIF และตัวตรวจสอบโปรโตคอลไม่รองรับ Arria® V และ Cyclone® V Hard Memory Controller ของโปรโตคอลใดๆ (DDR3, DDR2, LPDDR2)

เฉพาะคอนโทรลเลอร์ซอฟต์หน่วยความจําเท่านั้นที่สามารถใช้ได้กับตัวตรวจสอบประสิทธิภาพชุดเครื่องมือ EMIF และตัวตรวจสอบโปรโตคอล  

วิธีแก้ไข ไม่มีแผนการแก้ไข

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 10 ผลิตภัณฑ์

Cyclone® V SX SoC FPGA
Cyclone® V GT FPGA
Cyclone® V GX FPGA
Arria® V GX FPGA
Arria® V SX SoC FPGA
Arria® V GT FPGA
Cyclone® V ST SoC FPGA
Arria® V ST SoC FPGA
Cyclone® V E FPGA
Cyclone® V SE SoC FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้