คู่มือการกําหนดค่าสําหรับเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50DNP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000093143

16/03/2023

คู่มือการกําหนดค่า (PDF)PDF icon

ดูเอกสารนี้เพื่อระบุสิ่งต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50DNP:

  • บล็อกการสร้างเซิร์ฟเวอร์ Intel®
  • โม ดู ล
  • ระบบในตัว
  • อุปกรณ์ เสริม
  • อะไหล่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50DNP

รหัสผลิตภัณฑ์ Intel
D50DNP1MHCPAC
D50DNP1MHEVAC
D50DNP1MHCPLC
D50DNP2MHSVAC
D50DNP1MFALLC
D50DNP2MFALAC

ขนาด: 5.3 MB
วันที่: มกราคม 2023
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*