คู่มือการกําหนดค่าสําหรับเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50DNP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000093143

13/03/2024

คู่มือการกําหนดค่า (PDF) PDF icon

ให้ดูเอกสารนี้เพื่อระบุรายการต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับตระกูลเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50DNP:

  • บล็อคการสร้างเซิร์ฟเวอร์ Intel®
  • โม ดู ล
  • ระบบแบบรวม
  • อุปกรณ์ เสริม
  • อะไหล่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50DNP

รหัสผลิตภัณฑ์ Intel
D50DNP1MHCPAC
D50DNP1MHEVAC
D50DNP1MHCPLC
D50DNP2MHSVAC
D50DNP1MFALLC
D50DNP2MFALAC

ขนาด: 5.10 MB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2024
การปรับปรุงแก้ไข: 1.4

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*