TA-1180-00: บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP อาจมีการเขียนโปรแกรมที่อยู่ MAC ไม่ถูกต้อง

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000091824

03/08/2022

TA-1180-00 (PDF) PDF icon

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP อาจมีการเขียนโปรแกรม MAC Address ที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทําซ้ําที่อยู่ MAC การเขียนโปรแกรมที่อยู่ MAC ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นบนพอร์ตที่ใช้ร่วมกัน (BMC) ของ Baseboard Managment Controller (BMC) และพอร์ตเฉพาะ

เอกสารคําแนะนําทางเทคนิคอธิบายถึงสาเหตุที่แท้จริงของความล้มเหลวในการอัปเดตและขั้นตอนการแก้ไข

ขนาด: 90 KB
วันที่: สิงหาคม-2022

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*