ID บทความ: 000089825 ประเภทข้อมูล: การรับประกันและ RMA การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 16/04/2024

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "ไม่พบผลิตภัณฑ์ของคุณ" เมื่อตรวจสอบสถานะการรับประกันหรือความคุ้มครองใน Intel® NUC หรือชุด NUC

สิ่งแวดล้อม

OS Independent family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนในการดําเนินการตรวจสอบการรับประกันให้สําเร็จสําหรับชุด Intel® NUC หรือ NUC

คำอธิบาย
  • เครื่องมือตรวจสอบความครอบคลุมการรับประกัน ของศูนย์บริการออนไลน์ของ Intel ได้รายงานข้อความข้อผิดพลาด ขณะพยายามตรวจสอบความครอบคลุมการรับประกันแทนวันที่รับประกันโดยประมาณ
  • X สีแดงปรากฏขึ้นบนหน้าโดยระบุว่า ไม่พบผลิตภัณฑ์ของคุณ
ความละเอียด

เมื่อป้อนเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ NUC หรือชุด NUC ในช่องหมายเลขซีเรียล & SA# /AA # และไม่พบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมาย X สีแดงจะระบุว่ามีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ป้อนในช่องทั้งสองไม่ตรงกัน

  1. ป้อน ข้อมูลใหม่อีกครั้งโดยให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการป้อนข้อมูลลงในช่องให้ถูกต้องและครบถ้วน
  2. คลิกปุ่ม ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 71 ผลิตภัณฑ์

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC5V0
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC7V0

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้