ID บทความ: 000089244 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/04/2022

การฝึกงานของ Intel ในสหราชอาณาจักร

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

โอกาสในการวางผังปี 2022 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา นักเรียน การฝึกงาน

คำอธิบาย

พิจารณาให้ Intel เป็นสถานที่แห่งอนาคตในการจ้างงานสําหรับการฝึกงานหรือทํางาน

ความละเอียด

Intel ได้รับยกย่องสําหรับโครงการฝึกงานที่ประสบความสําเร็จและได้รับการจัดอันดับใน "นายจ้างระดับสูงกว่า 100 อันดับ" สําหรับ Rate My Placement

เริ่ม ที่ โอกาสของรูปแบบการจัดวาง 2022 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ:

สํารวจโอกาสทางอาชีพโดยการค้นหา jobs.intel.com ตามตําแหน่ง งาน สถานที่ หรือคําสําคัญ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้