คู่มือการผนวกรวมสําหรับชุด Intel® Wi-Fi 6E AX210 (Gig+) IOT

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000087844

21/01/2022

คู่มือการผนวกรวมชุด Intel® Wi-Fi 6E AX210 (Gig+) (PDF)PDF icon

คู่มือการผนวกรวมประกอบด้วย:

  • คําแนะนําในการติดตั้งแบบทีละขั้นตอน
  • ภาพผลิตภัณฑ์
  • คําแนะนําการเชื่อมต่อสายเคเบิลและเสาอากาศ

ขนาด: 576 KB
วันที่: ตุลาคม 2021

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrobat Reader*