ID บทความ: 000087718 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 09/05/2023

พบปัญหาความหน่วงแฝงของเสียงเมื่อใช้เอาต์พุตเสียงจาก Thunderbolt* บนชุด Intel® NUC 11 Performance – NUC11PAHi5

สิ่งแวดล้อม

จอภาพที่ต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลาย 20W

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

วิธีแก้ไขปัญหาความหน่วงแฝงของเสียงในชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi5

คำอธิบาย

เมื่อใช้เอาต์พุตเสียงจาก thunderbolt บน NUC11PAHi5 จะมีการหน่วงเวลาประมาณ 1 วินาทีขณะเล่นไฟล์เสียง

ความละเอียด

ปัญหาความหน่วงแฝงของเสียงจะเกิดขึ้นหากพาวเวอร์ซัพพลายที่จอภาพต้องการเกินสิ่งที่ระบบรองรับ

  • ตรวจสอบการใช้พลังงานของจอภาพที่ใช้และเปรียบเทียบกับการสนับสนุนโดยระบบ:
  • ใช้จอภาพอื่นที่มีพาวเวอร์ซัพพลายอิสระเพื่อแก้ไขปัญหา
  • ใช้จอภาพอื่นที่ข้อกําหนดการส่งมอบพลังงาน USB-C ตรงกับ 18W หรือน้อยกว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้