ID บทความ: 000087336 ประเภทข้อมูล: การรับประกันและ RMA การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 18/07/2023

การทําให้เสียหายหรือการนําป้ายระบุรหัสประจําตัวออกจะทําให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ Intel เป็นโมฆะหรือไม่

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ Intel® ด้วยวิธีการใดๆ จะส่งผลให้การรับประกันผลิตภัณฑ์นั้นเป็นโมฆะ

คำอธิบาย

ฉันต้องการถอดเครื่องหมาย Intel บนระบบของฉันออก และแทนที่ด้วยเครื่องหมายแบรนด์จากบริษัทของฉัน นั่นจะทําให้การรับประกันของฉันเป็นโมฆะหรือไม่

ความละเอียด

เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ Intel® อาจเป็นป้ายกระดาษ ป้ายโพลีเมอร์ หมึก หรือเลเซอร์สลักไว้

การทําลาย ถอดออก หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์จากข้อมูลจําเพาะเดิมจะทําให้การรับประกันถูกยกเลิกหรือเป็นโมฆะตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้