ID บทความ: 000060152 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 17/07/2023

ต้องทําอย่างไรถ้าหน่วยความจํา Intel® Optane™หยุดทํางานขณะเร่งความเร็วไดรฟ์สํารอง

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในการกู้คืนไดรฟ์สํารองหลังจากเกิดความล้มเหลวกับหน่วยความจํา Intel® Optane™

คำอธิบาย

โมดูลหน่วยความจํา Intel® Optane™ ล้มเหลวและขณะนี้เป็นไดรฟ์รองในระบบที่จับคู่กับโมดูลดังกล่าวไม่ปรากฏให้เห็น

ความละเอียด
หมาย เหตุ
  • หากเป็นไปได้ ให้สํารองข้อมูลทั้งหมดก่อนลองทําตามขั้นตอนด้านล่าง ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในไดรฟ์สํารองอาจสูญหาย
  • ขอแนะนําให้ทําการสํารองข้อมูลแบบสม่ําเสมอในกรณีที่ฮาร์ดแวร์ล้มเหลว
  1. ปิดใช้งานการเร่งความเร็วหน่วยความจํา Intel Optane จากแอปพลิเคชัน: วิธีปิดใช้งานการเร่งความเร็วของระบบด้วยหน่วยความจํา Intel® Optane™
    1. หากไม่สามารถปิดใช้งานการเร่งความเร็วจากแอปพลิเคชันได้ ให้ ถอด รหัสหน่วยความจํา Intel Optane จาก BIOS
  2. ล้างข้อมูลเมตาจากหน่วยความจํา Intel Optane และไดรฟ์สํารองโดยใช้แอปพลิเคชัน: วิธีการล้างข้อมูลเมตาของหน่วยความจํา Intel® Optane™โดยใช้แอปพลิเคชันหน่วยความจํา Intel® Optane™ และการจัดการที่เก็บข้อมูล
  3. ตรวจสอบว่า ไดรฟ์สามารถมองเห็นได้ใน การจัดการดิสก์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้