การประกาศการสิ้นอายุการใช้งาน (End-of-Life- EOL) สําหรับ Intel® Memory Drive Technology

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059551

26/04/2023

Intel® Memory Drive Technology (IMDT) สิ้นสุดอายุการใช้งานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2021 ซึ่งรวมถึง SKU ฮาร์ดแวร์ที่รวมอยู่ด้วยซอฟต์แวร์และสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Intel® Memory Drive Technology แบบสแตนด์อโลน

  • ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ทั้งหมดต้องเปิดใช้งานก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2021
  • Intel จะยังคงรองรับฮาร์ดแวร์ Intel® Optane™ SSD ตลอดอายุการใช้งานของการรับประกัน
  • บริษัทซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่ให้สิทธิ์ใช้งาน IMDT อยู่ระหว่างการดําเนินการปิดกล้ําธุรกิจเพื่อไม่ให้มีการสนับสนุนด้านการเปิดใช้งานหรือซอฟต์แวร์สําหรับใบอนุญาตใช้งานหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2021
หมาย เหตุ

สําหรับ sKU Intel® Optane™ SSD เฉพาะที่ได้รับผลกระทบ โปรดดู ประกาศการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์