ID บทความ: 000059451 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/06/2023

ทําไม Intel® Cache Acceleration Software (Intel® CAS) จึงรายงานข้อผิดพลาด "หน่วยความจําไม่เพียงพอ" เมื่อพยายามเริ่มบริการแคช

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

คําแนะนําให้ปฏิบัติตามเมื่อ Intel® CAS รายงานข้อความแสดงข้อผิดพลาด "มีหน่วยความจําไม่เพียงพอที่จะเริ่มแคช"

คำอธิบาย

ไม่สามารถเริ่มบริการแคชได้เนื่องจากข้อผิดพลาด: มีหน่วยความจําไม่เพียงพอที่จะเริ่มแคช

ความละเอียด
ก่อนที่คุณจะอ่านต่อ
ผลิตภัณฑ์ Intel® Cache Acceleration Software (Intel® CAS) ได้สิ้นสุดอายุการใช้งานแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการประกาศยุติบริการ (EOL) สําหรับ Intel® Cache Acceleration Software (Intel® CAS)

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เกี่ยวข้องกับจํานวนหน่วยความจําระบบและขนาดของแคชที่ใช้ (ขนาดพาร์ติชันของไดรฟ์) Intel® CAS จะใช้หน่วยความจําระบบส่วนเล็กๆ (2% ของความจุการแคช) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเมตา นั่นหมายความว่าจํานวนหน่วยความจําต้องเป็นสัดส่วนกับขนาดพื้นที่แคช

ตัวอย่างเช่น หากคุณพยายามตั้งค่าแคชด้วยพาร์ติชันขนาด 800GB คุณต้องสํารองหน่วยความจําไว้ที่ 2% ของขนาดพาร์ติชัน ในตัวอย่างนี้ จําเป็นต้องใช้หน่วยความจําระบบขนาด 16GB เพื่อเริ่มแคช

คําแนะนําในการแก้ไขปัญหานี้:

  • เพิ่ม จํานวนหน่วยความจําระบบ - หน่วยความจําเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM)
  • ลด ขนาดพาร์ติชันให้ตรงกับความจุของหน่วยความจําระบบในระบบปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้