คู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับยูทิลิตี้รวบรวมข้อมูลระบบที่รองรับใน Intel® Server System M70KLP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059167

04/06/2021

คู่มือผู้ใช้® Intel® System Information Retrieval Utility (PDF)PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงฟังก์ชั่นการใช้งานของ System Information Retrieval Utility หรือที่เรียกว่า sysinfo ซึ่งได้รับการรองรับIntel® Server System M70KLP

ขนาด: 358KB
วันที่: พฤษภาคม 2021
ฉบับแก้ไข: 1.01

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *