ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสําหรับผู้ใช้ (EULA) สําหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059123

10/01/2023

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสําหรับผู้ใช้ (EULA) สําหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® (PDF) PDF icon

อ่านเอกสารข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ (EULA) อย่างละเอียดก่อนคัดลอก ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ การโหลดหรือการใช้ซอฟต์แวร์หมายถึงคุณยอมรับข้อกําหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ยอมรับ อย่าติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์

หมาย เหตุเอกสารนี้ให้มาในสองส่วน:
• หากคุณเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ผู้จําหน่ายฮาร์ดแวร์อิสระ (IHV) หรือผู้จําหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ (ISV) ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานฉบับสมบูรณ์นี้จะมีผลบังคับใช้
• หากคุณเป็นผู้ใช้ปลายทาง เฉพาะในส่วนของ A ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของ INTEL จะมีผลบังคับใช้

ขนาด: 241 KB
วันที่: สิงหาคม 2021

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*