คู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับยูทิลิตี้การกําหนดค่า® Intel® รองรับในระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP และ D50TNP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059111

04/05/2021

คู่มือผู้ใช้®ยูทิลิตี้การกําหนดค่าระบบ Intel® (PDF)PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงฟังก์ชันของยูทิลิตี้การกําหนดค่าระบบที่รองรับบนระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP และ D50TNP หรือที่เรียกว่า syscfg


ขนาด: 497KB
วันที่: เมษายน 2021

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *