ID บทความ: 000058689 ประเภทข้อมูล: การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 07/11/2022

ทําไมเซ็นเซอร์อุณหภูมิจึงมีความสําคัญต่อ SSD

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อธิบายความสําคัญของการตรวจสอบอุณหภูมิใน SSD

คำอธิบาย

มองหาข้อดีและข้อเสียในการปิดใช้งานเซ็นเซอร์อุณหภูมิออนบอร์ด

ความละเอียด

เซ็นเซอร์อุณหภูมิมีการกระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ของ SSD เนื่องจากส่วนประกอบภายในที่แตกต่างกันอาจมีขีดจํากัดอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เซ็นเซอร์อุณหภูมิของไดรฟ์จะส่งผลต่อกลไกการจัดการความร้อนของ SSD เช่น การจํากัดความร้อนที่ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ไดรฟ์เกินขีดจํากัดอุณหภูมิหรือเกณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 9 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้