คู่มือปลั๊กอินโซลูชัน Intel Unite® สําหรับ Zoom*

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058244

18/12/2023

คู่มือปลั๊กอินชุดแก้ไขปัญหา Intel Unite® เวอร์ชัน 4.x สําหรับ Zoom* (PDF) PDF icon
คู่มือนี้จะอธิบายให้คุณทราบถึง:

  • ภาพรวมของปลั๊กอินและการใช้
  • วิธีการในการปรับใช้และกําหนดค่าบนเครือข่ายภายในสภาพแวดล้อม IT

ขนาด: 225 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2020
เวอร์ชั่น: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*