วิธีการปรับใช้แอปพลิเคชันชุดเครื่องมือ OpenVINO™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000057397

20/05/2022

หลังจากที่คุณเขียนโค้ดและทดสอบแอปพลิเคชันชุดเครื่องมือ OpenVINO™ ของคุณแล้ว คุณต้องติดตั้งหรือปรับใช้แอปพลิเคชันไปยังอุปกรณ์เป้าหมายของคุณในสภาพแวดล้อมการผลิต

คู่มือ OpenVINO™ Deployment Manager ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวจัดการการปรับใช้อย่างง่ายดายเพื่อบรรจุหีบห่อและปรับใช้แอปพลิเคชันของคุณไปยังโฮสต์เป้าหมายของคุณ