คู่มือการติดตั้งสําหรับชุดเครื่องมือ OpenVINO™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000057226

21/12/2022

ชุดเครื่องมือ OpenVINO™ มีให้สําหรับ Windows*, Linux* (Ubuntu*, CentOS*, และ Yocto*), macOS* และ Raspbian* สําหรับคําแนะนําโดยละเอียด โปรดดูคู่มือการติดตั้งต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติมมีอยู่ในเอกสารประกอบชุดเครื่องมือ OpenVINO™