เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์สำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board M10JNP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000056359

25/03/2020