เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S9200WK

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000056354

10/06/2022

ตารางเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ (FW)

ตระกูลผลิตภัณฑ์ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S9200WK

เวอร์ชั่น uEFI

22010091 (ล่าสุด)
2X010062

เวอร์ชั่น Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

14.1 Build 24 (ล่าสุด)

เวอร์ชั่น FSUP

0.23 (ล่าสุด)
0.22
 

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด BIOS ของเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดและแก้ไขปัญหาทั่วไป