การตั้งค่า Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) ด้วยเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu * 18.04.3 และ LTS 18.04.4

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000056229

17/08/2020

เอกสารนี้จะให้ขั้นตอนสำหรับผู้ใช้ในการตั้งค่า Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) ด้วยเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu * 18.04.3 หรือ LTS

ตั้งค่า Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) ด้วย Ubuntu 18.04.3 lts และเซิร์ฟเวอร์ 18.04.4 lts –คู่มือผู้ใช้ (PDF)PDF icon
ขนาดไฟล์: ๕๘๙ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๒๐
ฉบับปรับปรุง: 002

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*