ใช้ Intel® BIOS ในการตั้งค่าและกำหนดค่า Intel® Optane™หน่วยความจำถาวร

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000056041

02/12/2020

บทความนี้จะแนะนำการตั้งค่า Intel® BIOS ในการกำหนดค่า Intel® Optane™หน่วยความจำถาวร (PMem)

เอกสาร PDF นี้สามารถใช้เป็นวัสดุการฝึกอบรมได้เช่นกัน หัวข้อการตั้งค่า BIOS ประกอบด้วย:

  • การกำหนดค่าโหมดและตัวเลือก PMem
  • การดูและกำหนดค่าแต่ละโมดูล
  • ตรวจสอบ Pmem health และอัปเดตเฟิร์มแวร์
  • ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย
  • การสร้างเป้าหมายภูมิภาคและ namespaces
  • สรุป

Intel® Optane™หน่วยความจำถาวร (PMem)-การตั้งค่า BIOS (PDF)PDF icon
ขนาด: ๑๑.๖ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๒๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*