เมื่อต่ออายุใบรับรอง Intel vPro®จาก GoDaddy คุณจะได้รับข้อผิดพลาด 75: ไม่พบใบรับรอง PKI ที่ถูกต้อง

เอกสาร

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

000055979

10/04/2023

ทําไมฉันถึงเห็น

นี่เป็นปัญหาที่ทราบกันดีเกี่ยวกับ GoDaddy กระบวนการต่ออายุไม่อนุญาตให้เลือกใบรับรอง Intel vPro®

วิธีแก้ไข

คุณจําเป็นต้องขอใบรับรองใหม่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกตัวเลือกสําหรับใบรับรอง Intel vPro®แล้ว