คําแนะนําทางเทคนิค (TA-341998): SMBus Hangs อาจเกิดขึ้นบน Intel® Optane™ SSD 905P

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055811

07/12/2022

ในบางแพลตฟอร์ม ผู้ใช้จะไม่สามารถอ่านข้อมูลอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ Intel® Optane™ SSD 905P (M.2 380GB) แบบเรียลไทม์ด้วยคอนโทรลเลอร์ SMBus แบบออนบอร์ด

คําแนะนําทางเทคนิคนี้อธิบายถึงต้นเหตุของปัญหานี้รวมถึงการดําเนินการที่แนะนําเพื่อหลีกเลี่ยง

คําแนะนําทางเทคนิค (PDF) PDF icon
ขนาด: 62 KB
วันที่: ธันวาคม 2019

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*