ข้อผิดพลาด MacOS: ไม่มีการลงทะเบียนอุปกรณ์ที่มีชื่อ "MYRIAD" ใน InferenceEngine

เอกสาร

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

000055532

04/02/2023

สิ่งที่คุณเห็นคืออะไร

[ INFO ] InferenceEngine:
API version ............ 2.0
Build .................. 27579
Description ....... API
[ INFO ] Parsing input parameters
[ INFO ] Parsing input parameters
[ INFO ] Files were added: 1
[ INFO ] /Users/username/intel/openvino/deployment_tools/demo/car.png
[ INFO ] Creating Inference Engine
[ ERROR ] Device with "MYRIAD" name is not registered in the InferenceEngine
Error on or near line 238; exiting with status 1

ทําไมคุณถึงเห็น

คุณกําลังใช้ชุดเครื่องมือ OpenVINO™ เวอร์ชันเก่าสําหรับ MacOS ที่ไม่รองรับ Intel® Neural Compute Stick 2

วิธีแก้ไข:

อัปเดตชุดเครื่องมือ OpenVINO™ สําหรับ MacOS เป็นรีลีส 2019 R3 หรือใหม่กว่า ทําตามคําแนะนําในการติดตั้งสําหรับชุดเครื่องมือ OpenVINO สําหรับ MacOS