คําแนะนําทางเทคนิคเกี่ยวกับ Intel® Optane™ SSD DC P4800X: เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ E201043A ยังไม่ได้รับการรับรองโดย VMWare*

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055468

26/01/2022

บทความนี้มีคําแนะนําทางเทคนิคเกี่ยวกับ Intel® Optane™ SSD DC P4800X: เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ E201043A ยังไม่ได้รับการรับรองโดย VMWare* โปรดหารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่แนบมา

คําแนะนําทางเทคนิคเกี่ยวกับ Intel® Optane™ SSD DC P4800X (PDF) PDF icon
ขนาด: 75 KB
วันที่: ตุลาคม 2019
การปรับปรุงแก้ไข: 003

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*