เริ่ม OpenVINO™ชุดเครื่องมือแอปพลิเคชัน Python ที่เวลาบูตโดยใช้บริการระบบบนระบบปฏิบัติการ Raspbian*

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055416

20/11/2023

แนะ นำ

คู่มือนี้อธิบายขั้นตอนการสร้างบริการระบบเพื่อเริ่มต้นใช้งานตัวแปรสภาพแวดล้อมชุดเครื่องมือ OpenVINO™ และเรียกใช้แอปพลิเคชัน benchmark_app.py Python สําหรับ Raspbian* กระบวนการนี้อาจใช้กับการกระจาย Linux* อื่นๆ แต่คู่มือนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อทํางานกับระบบปฏิบัติการ Raspbian*

ขั้นตอนด้านล่างถือว่าคุณได้ติดตั้งชุดเครื่องมือ OpenVINO™แล้วและการติดตั้งของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว หากคุณยังไม่ได้ทําเช่นนั้น โปรดไปที่ลิงก์ต่อไปนี้:

ข้อกําหนดของระบบ

 • Raspbian* Buster, 32 บิต

ขั้นตอนการสร้างไฟล์บริการของระบบ

 1. ติดตั้งเครื่องมือและดาวน์โหลดไฟล์ที่จําเป็น:

  sudo pip install progress
  cd ~/

  wget https://storage.openvinotoolkit.org/repositories/open_model_zoo/2022.1/models_bin/3/person-vehicle-bike-detection-crossroad-0078/FP16/person-vehicle-bike-detection-crossroad-0078.bin -O ~/Downloads/person-vehicle-bike-detection-crossroad-0078.bin
  wget https://storage.openvinotoolkit.org/repositories/open_model_zoo/2022.1/models_bin/3/person-vehicle-bike-detection-crossroad-0078/FP16/person-vehicle-bike-detection-crossroad-0078.xml -O ~/Downloads/person-vehicle-bike-detection-crossroad-0078.xml
  wget https://github.com/intel-iot-devkit/sample-videos/raw/master/people-detection.mp4 -O ~/Downloads/people-detection.mp4

 2. สร้างสคริปต์ Bash เพื่อเริ่มต้นตัวแปรสภาพแวดล้อม OpenVINO* และดําเนินการสคริปต์ python:

  vi ~/openvino-object-detection-demo-script

  #!/bin/bash
  แหล่งที่มา /home/pi/openvino_dist/setupvars.sh
  /usr/bin/python3 /home/pi/openvino_dist/extras/open_model_zoo/demos/object_detection_demo/python/object_detection_demo.py -i/home/pi/downloads/people-detection.mp4 -m/pi/ดาวน์โหลด/person-vehicle-bike-detection-crossroad-0078.xml -d MYRIAD -at ssd

 3. เปลี่ยนสิทธิ์และความเป็นเจ้าของไฟล์สคริปต์ bash:

  chmod u+x ~/openvino-object-detection-demo-script

 4. สร้างไฟล์บริการภายใต้ /etc/systemd/systemd/system พร้อมเนื้อหาตามที่แสดงด้านล่าง:

  sudo vi /etc/systemd/system/openvino-object-detection-demo.service

  [Unit]
  Description=Init OpenVINO env and run python object detection demo
  After=network.target

  [Service]
  ExecStart=/home/pi/openvino-object-detection-demo-script
  WorkingDirectory=/home/pi
  StandardOutput=inherit
  StandardError=inherit
  Restart=on-failure
  User=pi

  [Install]
  WantedBy=multi-user.target

 5. เปิดใช้งานบริการระบบเพื่อเริ่มต้นที่การบูตและเริ่มบริการระบบ:

  sudo systemctl enable openvino-object-detection-demo.service
  sudo systemctl start openvino-object-detection-demo.service

 6. วิธีการตรวจสอบสถานะบริการของระบบ:

  sudo systemctl status openvino-object-detection-demo.service

 7. หรือปิดการใช้งานบริการระหว่างเวลาบู๊ต บริการก่อนหยุดทํางาน และปิดใช้งานบริการ:

  sudo systemctl stop openvino-object-detection-demo.service
  sudo systemctl disable openvino-object-detection-demo.service

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการระบบสําหรับ Linux* โปรดดูที่หน้าคู่มือสําหรับระบบ

man systemd