Intel Unite® – วิธีเปิดใช้งานโหมดบันทึก/ดีบักเพื่อไคลเอ็นต์ Chromebook

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000055398

16/06/2021

กระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องของ Chrome OS

  1. คลิกปุ่ม ไอคอนเฟืองการตั้งค่า ขณะที่หน้าจอ PIN หรือ เซสชัน ฮับ
  2. คลิกที่ แท็บ การกําหนด ค่า
  3. เลือกช่องเครื่องหมาย เปิดใช้งานบันทึกดีบัก
  4. คลิกปุ่มบันทึกการตั้งค่า
  5. ในหน้าต่าง Debug Log ที่เปิดขึ้นใหม่ให้คลิกปุ่มดาวน์โหลด