คําแนะนําทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ Intel® Optane™ SSD DC P4800X/P4801X

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055281

26/01/2022

ข้อมูลหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สําคัญ (VPD) บางอย่างไม่ถูกต้องบนอุปกรณ์ Intel® Optane™ SSD DC P4800X/P4801X โปรดดูบทความนี้สําหรับการชี้แจง

คําแนะนําทางเทคนิค – TA-341201-001 (PDF) PDF icon
ขนาด: 334 KB
วันที่: สิงหาคม 2019
การปรับปรุงแก้ไข: 001

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*