ระบบปฏิบัติการที่รองรับสำหรับตัวควบคุม Intel® Ethernet (LOM)

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000055236

12/08/2020

ตารางเหล่านี้จะแสดงรายการตัวควบคุม Intel® Ethernet และระบบปฏิบัติการที่รองรับ (OS) ดูลิงค์ด้านล่างสำหรับไดรเวอร์ล่าสุดที่มี

หมาย เหตุ

ไดรเวอร์ที่เชื่อมโยงด้านล่างเป็นไดรเวอร์ Intel ทั่วไป

อุปกรณ์ของคุณอาจมีไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งเองเพื่อเปิดใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่างๆเพื่อปรับปรุงการดำเนินการที่ให้มาจากผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ติดต่อ OEM สำหรับข้อมูลอัปเดตและการสนับสนุนด้านเทคนิคล่าสุด

ไดรเวอร์ทั้งหมดไม่ได้รับการอัปเดตด้วยทุกรุ่น

การสนับสนุน Windows * สำหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ๘๐๐ซีรี่ส์

 Windows
โปรแกรม ควบคุม
Windows * ๓๒-บิตWindows * ๖๔-บิต
788.1107๒๐๐๘
R2
820128.1๒๐๑๒
R2
10๒๐๑๖๒๐๑๙
ETHERNET CAM1
ETHERNET CAM2
ICEA-----------ใช่ใช่
ETHERNET XXVAM2ICEA-----------ใช่ใช่

 

รองรับการเปิดแหล่งที่มาสำหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ๘๐๐ซีรี่ส์

 Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*Freebsd*
Rhel
6. x
Rhel
7. x/8.0
SLES
11. x
SLES
12. x
SLES
15. x
Ubuntu
14. x LTS
Ubuntu
16. x LTS
Ubuntu
18. x LTS
11. x/12 x
ETHERNET CAM1
ETHERNET CAM2
น้ำ แข็ง-ใช่-ใช่ใช่-ใช่1ใช่ใช่
ETHERNET XXVAM2น้ำ แข็ง-ใช่-ใช่ใช่-ใช่1ใช่ใช่

 

การสนับสนุน Windows * สำหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ๗๐๐ซีรี่ส์

 Windows
โปรแกรม ควบคุม
Windows * ๓๒-บิตWindows * ๖๔-บิต
788.110ห่าง๒๐๐๘
R2
8๒๐๑๒๘.๑๒๐๑๒
R2
10๒๐๑๖๒๐๑๙
ConvergedI40EB----ใช่3ใช่3--ใช่1ใช่1ใช่ใช่ใช่
V710-AT2I40EA-----ใช่3-ใช่1-ใช่1-ใช่ใช่
CONVERGED AT2
CONVERGED TM4
I40EA-----ใช่3-ใช่1-ใช่1-ใช่ใช่
XXV710 AM1
XXV710 AM2
I40EA-----ใช่3-ใช่1-ใช่1-ใช่ใช่
CONVERGED AM2
CONVERGED BM2
I40EA-----ใช่3-ใช่1-ใช่1-ใช่ใช่
NETWORK AM1
NETWORK AM2
NETWORK BM1
NETWORK BM2
I40EA-----ใช่3-ใช่1-ใช่1-ใช่ใช่

รองรับการเปิดแหล่งที่มาสำหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ๗๐๐ซีรี่ส์

 Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*Freebsd*
Rhel
6. x
Rhel
7. x/8.0
SLES
11. x
SLES
12. x
SLES
15. x
Ubuntu
14. x LTS
Ubuntu
16. x LTS
Ubuntu
18. x LTS
10. x/11 x/12 x
Convergedi40eใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
V710-AT2i40eใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
CONVERGED AT2
CONVERGED TM4
i40eใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
XXV710 AM1
XXV710 AM2
i40eใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
CONVERGED AM2
CONVERGED BM2
i40eใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
NETWORK AM1
NETWORK AM2
NETWORK BM1
NETWORK BM2
i40eใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่

การสนับสนุน Windows * สำหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ๕๐๐ซีรี่ส์

 Windows
โปรแกรม ควบคุม
Windows * ๓๒-บิตWindows * ๖๔-บิต
788.110ห่าง๒๐๐๘
R2
พัก๒๐๑๒๘.๑๒๐๑๒
R2
10๒๐๑๖๒๐๑๙
CONVERGED-AT
CONVERGED AT2
CONVERGED BT2
IXS----ใช่3ใช่3ใช่3ใช่1ใช่3ใช่1ใช่ใช่ใช่
X540 AT2
X540 BT2
IXT----ใช่3ใช่3ใช่3ใช่1ใช่3ใช่1ใช่ใช่ใช่
82599EB
82599ES
82599EN
IXN----ใช่3ใช่3ใช่3ใช่1ใช่3ใช่1ใช่ใช่ใช่
ซีรีส์-AT
ซีรีส์ AT2
ซีรีส์ I347-AT4
Sxb-----ใช่3-ใช่1-ใช่1-ใช่ใช่

รองรับการเปิดแหล่งที่มาสำหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ๕๐๐ซีรี่ส์

 Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*Freebsd*
Rhel
6. x
Rhel
7. x/8.0
SLES
11. x
SLES
12. x
SLES
15. x
Ubuntu
14. x LTS
Ubuntu
16. x LTS
Ubuntu
18. x LTS
10. x/11 x/12 x
CONVERGED-AT
CONVERGED AT2
CONVERGED BT2
ixgbeใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
X540 AT2
X540 BT2
ixgbeใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
82599EB
82599ES
82599EN
ixgbeใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
ซีรีส์-AT
ซีรีส์ AT2
ซีรีส์ I347-AT4
ixgbeใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่

การรองรับ Windows * สำหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย๒.๕ GbE Intel® Ethernet

 Windows
โปรแกรม ควบคุม
Windows * ๓๒-บิตWindows * ๖๔-บิต
788.1107๒๐๐๘
R2
820128.1๒๐๑๒
R2
102016๒๐๑๙
I225-LME2F----------ใช่-ใช่
I225-VE2F----------ใช่--

การรองรับ Windows * สำหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 1 GbE

 Windows
โปรแกรม ควบคุม
Windows * ๓๒-บิตWindows * ๖๔-บิต
ห่างพัก๘.๑10ห่าง๒๐๐๘
R2
พัก๒๐๑๒๘.๑๒๐๑๒
R2
10๒๐๑๖๒๐๑๙
INTEL® ETHERNET BT2
INTEL® ETHERNET AM2
INTEL® ETHERNET AM4
E1Rใช่3ใช่3ใช่2ใช่ใช่3ใช่3ใช่3ใช่ใช่2ใช่ใช่ใช่ใช่
I210-T1-AT
I210-T1-CL
I210-T1-CS
I210-T1-IS
I210-T1-IT
E1Rใช่3ใช่3ใช่2ใช่ใช่3ใช่3ใช่3ใช่ใช่2ใช่ใช่ใช่ใช่
ซีรีส์-ATE1Rใช่3ใช่3ใช่2ใช่ใช่3-ใช่3-ใช่2-ใช่--
CONTROLLER-LM
ตระกูล-LM
I219-LM-LM
E1Dใช่3ใช่3ใช่1ใช่ใช่3ใช่3ใช่3ใช่1ใช่1ใช่1ใช่ใช่ใช่
CONTROLLER-V
ตระกูล-V
I219-LM-V
E1Dใช่3ใช่3ใช่1ใช่ใช่3-ใช่3-ใช่1-ใช่--
82579LME1Cใช่3ใช่3ใช่1In Box4
เท่า นั้น
ใช่3ใช่3ใช่3ใช่1ใช่1ใช่1In Box4
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
82579VE1Cใช่3ใช่3ใช่1In Box4
เท่า นั้น
ใช่3-ใช่3-ใช่1-In Box4
เท่า นั้น
--
82574L
82574L
E1Qใช่3In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
ใช่3ใช่3In Box
เท่า นั้น
ใช่2In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
82575EBE1Qใช่3In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
ใช่3ใช่3In Box
เท่า นั้น
ใช่2In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
82576EB
82576NS
E1Qใช่3In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
ใช่3ใช่3In Box
เท่า นั้น
ใช่2In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
82583VE1Qใช่3In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
ใช่3-In Box
เท่า นั้น
-In Box
เท่า นั้น
-In Box
เท่า นั้น
--
82580EB
82580DB
E1Rใช่3In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
ใช่3ใช่3In Box
เท่า นั้น
ใช่2In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น
In Box
เท่า นั้น

รองรับ Open Source สำหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย 1 GbE Intel® Ethernet (igb)

 Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*Freebsd*
Rhel
6. x
Rhel
7. x/8.0
SLES
11. x
SLES
12. x
SLES
15. x
Ubuntu
14. x LTS
Ubuntu
16. x LTS
Ubuntu
18. x LTS
10. x/11 x/12 x
INTEL® ETHERNET BT2
INTEL® ETHERNET AM2
INTEL® ETHERNET AM4
igbใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
I210-T1-AT
I210-T1-CL
I210-T1-CS
I210-T1-IS
I210-T1-IT
igbใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
ซีรีส์-ATigbใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
82575EBigbใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
82576EB
82576NS
igbใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
82580EB
82580DB
igbใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่

รองรับ Open Source สำหรับคอนโทรลเลอร์เครือข่าย Intel® Ethernet 1 GbE (e1000e)

 Linux
โปรแกรม ควบคุม
Linux*Freebsd*
Rhel
6. x
Rhel
7. x/8.0
SLES
11. x
SLES
12. x
SLES
15. x
Ubuntu
14. x LTS
Ubuntu
16. x LTS
Ubuntu
18. x LTS
10. x/11 x/12 x
CONTROLLER-V
CONTROLLER-LM
e1000eใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
ตระกูล-V
ตระกูล-LM
e1000eใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
I219-LM-V
I219-LM-LM
e1000eใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
82579V
82579LM
e1000eใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
82574L
82574L
e1000eใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่
82583Ve1000eใช่1ใช่ใช่1ใช่ใช่ใช่2ใช่1ใช่ใช่

เชิงอรรถ: ใช่หมายความว่าได้รับการสนับสนุนอย่างครบถ้วนพร้อมกับข้อยกเว้นที่ระบุไว้

1ไม่มีคำขอเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ที่จะได้รับการสนับสนุน
การสนับสนุนทางเทคนิค2อย่างสำหรับปัญหาด้าน SW ที่สำคัญเท่านั้น (ไม่มีการปรับแต่งซอฟต์แวร์หรือการอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่นทั่วไป)
ประกาศ SW 3ครั้งสุดท้ายที่โพสต์ไปยังเว็บสำหรับลูกค้าที่จะดาวน์โหลดหากจำเป็น
รองรับ4ผ่านเวอร์ชั่น๑๘๐๓ (RS4), ในกล่องเท่านั้นเวอร์ชั่น๑๘๐๙ (RS5) และรุ่นที่ใหม่กว่า

การสนับสนุนแบบอินบ็อกซ์

  • การอัพเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ไม่ได้วางแผนไว้สำหรับอะแดปเตอร์ที่มีเฉพาะการรองรับในกล่องเท่านั้น ไม่สามารถปรับปรุงอะแดปเตอร์เหล่านี้โดยใช้วิธีการอัตโนมัติหรือแบบกำหนดเองได้
  • Intel® PROSet สำหรับไดรเวอร์อุปกรณ์ Windows * และ Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS) สำหรับตัวจัดการและ VLANS สำหรับการใช้งานและ VLANS ไม่ได้รวมอยู่ในกล่องสนับสนุนในกล่อง
  • หากต้องการเพิ่มอะแดปเตอร์ที่มีการสนับสนุนในกล่องไปยังทีมโดยใช้ผู้ขายหลายรายร่วมกัน (MVT) โปรดดูคู่มือผู้ใช้
หมาย เหตุไปที่ศูนย์การดาวน์โหลด สำหรับไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ทั้งหมดในไฟล์ .zip ขนาดใหญ่หนึ่งตัว
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ความเข้ากันได้ของอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet กับ VMware *
ระบบปฏิบัติการที่รองรับสำหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ค้าปลีก
วิดีโอวิธีการ: ระบุอุปกรณ์อีเธอร์เน็ตเวอร์ชั่นของไดรเวอร์และอัปเดตไดรเวอร์