เอกสารข้อมูลสำหรับ Intel® Neural Compute Stick 2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055126

29/07/2019

เอกสารนี้อธิบายถึงคุณสมบัติที่ผู้จำหน่ายและข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับ Intel® Neural Compute Stick 2

เอกสารข้อมูล Intel® Neural Compute Stick 2 (PDF)PDF icon
ขนาด: ๑.๖๕ MB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*