ตัวอย่างที่รองรับสําหรับ OpenVINO™รุ่นที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055099

15/02/2023

ชุดเครื่องมือ OpenVINO™ มาพร้อมกับรุ่นก่อนการฝึกอบรมต่างๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากตัวดาวน์โหลดรุ่น หรือจาก storage.openvinotoolkit.org

มีตัวอย่างที่รองรับสําหรับรุ่นเฉพาะแต่ละรุ่น ตัวอย่างเช่น การสาธิตการจดจําการดําเนินการจะเรียกใช้ตัวจดจําการดําเนินการ-0001-decoder นอกจากนี้ รุ่นต่างๆ สามารถทํางานบนอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น CPU, GPU, FPGA, VPU)

ดูตารางที่สมบูรณ์ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น ตัวอย่างที่รองรับ และอุปกรณ์ที่รองรับ