ค้นหาหรือขอการจําแนกประเภทการส่งออกสําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000052405

11/10/2023

คุณสามารถค้นหาข้อมูลการจัดประเภทการส่งออกได้ เช่น

  • Export Control Classification Number (ECCN),
  • ระบบติดตามอัตโนมัติการจําแนกประเภทสินค้า (CCATS) และ
  • ตารางการทํางานแบบ Harmonized (HTS)

บน:

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบการส่งออกของ Intel
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ECCN