ความแตกต่างระหว่างโปรโตคอล Wi-Fi และอัตราข้อมูล

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000045852

21/01/2021

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

สรุปข้อมูลโปรโตคอล IEEE 802.11 Wi-Fi
โพ รโท คอ ลความถี่ความกว้างของช่องMimoอัตราข้อมูลสูงสุด
(ทฤษฎี)
802.11ax2.4 หรือ 5GHz20, 40, 80, 160MHzแบบหลายผู้ใช้ (MU-MIMO)2.4 Gbps1
802.11ac wave25 GHz20, 40, 80, 160MHzแบบหลายผู้ใช้ (MU-MIMO)1.73 Gbps2
Wave1 802.11ac5 GHz20, 40, 80MHzผู้ใช้รายเดียว (SU-MIMO)866.7 Mbps2
802.11n2.4 หรือ 5 GHz20, 40MHzผู้ใช้รายเดียว (SU-MIMO)450 Mbps3
802.11g2.4 GHz20 MHzไม่มีข้อความ54 Mbps
802.11a5 GHz20 MHzไม่มีข้อความ54 Mbps
ประมาณ 802.11b2.4 GHz20 MHzไม่มีข้อความ11 Mbps
รุ่นเก่าของ 802.112.4 GHz20 MHzไม่มีข้อความ2 Mbps
12 การสตรีมแบบกระจายพร้อมการมอดูเลต 1024-QAM
2 2 การสตรีมแบบกระจายพร้อมการมอดูเลต 256-QAM
3 3 การสตรีมแบบกระจายพร้อมการมอดูเลต 64-QAM
802.11ax (Wi-Fi 6)
 • รองรับทั้ง 2.4 และ 5 GHz
โหมดอัตราสูงสุดสายอากาศส่ง /
รับการจัดการ
1x1 20 MHz143 Mbps1 TX (ส่งสัญญาณ, อัปโหลด)
1 RX (รับสัญญาณ, ดาวน์โหลด)
2x2 20 MHz287 Mbps2 TX
2 RX
1x1 40 MHz287 Mbps1 TX
1 RX
2x2 40 MHz574 Mbps2 TX
2 RX
1x1 80 MHz601 Mbps1 TX
1 RX
2x2 80 MHz1.2 Gbps2 TX
2 RX
1x1 160 MHz1.2 Gbps1 TX
1 RX
2x2 160 MHz2.4 Gbps2 TX
2 RX
802.11ac wave2
 • เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2016
 • คุณสมบัติใหม่ที่สาคญต่อไคลเอนต์ของ Wi-Fi:
  • MIMO แบบหลายผู้ใช้
  • ช่องสัญญาณ 160 MHz
โหมดอัตราสูงสุดสายอากาศส่ง /
รับการจัดการ
1x1 40 MHz200 Mbps1 TX (ส่งสัญญาณ, อัปโหลด)
1 RX (รับสัญญาณ, ดาวน์โหลด)
2x2 40 MHz400 Mbps2 TX
2 RX
1x1 80 MHz433 Mbps1 TX
1 RX
2x2 80 MHz866 Mbps2 TX
2 RX
1x1 160 MHz866 Mbps1 TX
1 RX
2x2 160 MHz1.73 Gbps2 TX
2 RX
802.11ac wave1
 • เปิดตัวในเดือนมกราคม 2014
 • อัตราข้อมูลแตกต่างกันประเภทการมอดูเลตและจํานวนการส่งข้อมูลแบบกระจาย 200 Mbps, 400 Mbps, 433 Mbps, 600 Mbps, 867 Mbps ดูตารางด้านล่าง
 • 24 ช่องสัญญาณโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติที่ใบอนุญาต (UNII) ซึ่งไม่ทับซ้อนกันในแบนด์ความถี่ 5 GHz
โหมดอัตราสูงสุดสายอากาศส่ง /
รับการจัดการ
1x1 40 MHz200 Mbps1 TX
1 RX
2x2 40 MHz400 Mbps2 TX
2 RX
1x1 80 MHz433 Mbps1 TX
1 RX
2x2 80 MHz866 Mbps2 TX
2 RX
802.11n
 • อัตราข้อมูลที่แตกต่างกันประเภทการมอดูเลต: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps (ดูตารางด้านล่าง)
 • การคูณแบบ Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) โดยใช้การป้อน/รับคลื่นหลายชุด (MIMO) และการเชื่อมช่องสัญญาณ (CB)
 • ช่องสัญญาณที่ไม่ทับซ้อนกันสามช่องในแบนด์ความถี่อุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์, การแพทย์ (ISM) ที่ 2.4 GHz
 • 12 ช่องสัญญาณโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติที่ไม่ได้รับอนุญาต (UNII) ซึ่งไม่ทับซ้อนกันในแบนด์ความถี่ 5 GHz และที่ไม่มี CB
หมาย เหตุเราขอแนะนาให้ยึดช่องสัญญาณบนย่านความถี่ 5 GHz เนื่องจากย่านความถี่ 2.4 GHz มีช่องที่ไม่ทับซ้อนกันอยู่จํานวนจํากัด
โหมดอัตราสูงสุดสายอากาศส่ง /
รับการจัดการ
1x1 20 MHz72.2 Mbps1 TX
1 RX
1x1 40 MHz150 Mbps1 TX
1 RX
2x2 20 MHz144.4 Mbps2 TX
2 RX
2x2 40 MHz300 Mbps2 TX
2 RX
3x3 20 MHz216.7 Mbps3 TX
3 RX
3x3 40 MHz450 Mbps3 TX
3 RX
802.11g
 • เปิดตัวในปี 2003
 • อัตราข้อมูลที่แตกต่างกันตามประเภทการมอดูเลต: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 และ 54 Mbps; สามารถแปลงกลับเป็น 1, 2, 5.5 และ 11 Mbps โดยใช้ DSSS และ CCK
 • การคูณแบบ Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) ที่มี 52 ช่องสัญญาณคลื่นความถี่ย่อย ใช้งานได้กับ 802.11b โดยใช้ DSSS และ CCK
 • ช่องสัญญาณที่ไม่ทับซ้อนกันสามช่องในแบนด์ความถี่อุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์, การแพทย์ (ISM) ที่ 2.4 GHz
802.11a
 • เปิดตัวในปี 1999
 • อัตราข้อมูลที่แตกต่างกันตามประเภทการมอดูเลต: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 และ 54 Mbps.
 • การคูณแบบ Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) ที่มีช่องสัญญาณคลื่นย่อย 52 ช่อง
 • 12 ช่องสัญญาณโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติที่ใบอนุญาต (UNII) ซึ่งไม่ทับซ้อนกันในแบนด์ความถี่ 5 GHz
ประมาณ 802.11b
 • เปิดตัวในปี 1999
 • อัตราข้อมูลที่แตกต่างกันตามประเภทการมอดูเลต: 1, 2, 5.5 และ 11 Mbps
 • ใช้สเปกตรัมกระจายแบบ High-Rate Direct-Sequence (HR-DSSS)
 • ช่องสัญญาณที่ไม่ทับซ้อนกันสามช่องในแบนด์ความถี่อุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์, การแพทย์ (ISM) ที่ 2.4 GHz
รุ่นเก่า 802.11
 • เปิดตัวในปี 1997
 • อัตราการส่งข้อมูลที่ Raw สองอัตราคือ 1 และ 2 Mbps
 • ใช้สเปกตรัมกระจายการกระโดดความถี่ (FHSS) หรือ Direct-Sequence Spread Spectrum (DSSS)
 • ช่องสัญญาณที่ไม่ทับซ้อนกันสามช่องในแบนด์ความถี่อุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์, การแพทย์ (ISM) ที่ 2.4 GHz
 • ด้วยการเข้าถึงแบบ Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA-CA) ที่กําหนดไว้เดิม