การตั้งค่าความสมบูรณ์ในการข้ามเครือข่าย Wi-Fi

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000044106

21/01/2021

การตั้งค่านี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ความแรงของสัญญาณที่อะแดปเตอร์ WiFi จะเริ่มสแกนหาจุดเชื่อมต่ออื่นๆ ค้นหาการตั้งค่านี้ ภายใต้การตั้งค่าอะแดปเตอร์ ขั้นสูง ค่าเริ่มต้นคือกลาง ตัวเลือกหนึ่งอาจได้ผลดีกว่าตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม คุณอาจลองใช้ค่าอื่นๆ เพื่อดูว่าค่าใดเหมาะกับสภาพแวดล้อมของคุณที่สุด เราขอแนะนาให้คุณเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น (ปานกลาง) หากคุณไม่เห็นค่าอื่นๆ ที่ดีขึ้น

  • ต่สุด: อะแดปเตอร์ WiFi จะกระตุ้นการข้ามเครือข่ายในการสแกนหาจุดเชื่อมต่ออื่นๆ เมื่อจุดเชื่อมต่อปัจจุบันมีความแรงของสัญญาณต่ามาก
  • ปานกลางถึงต่่า 
  • ปานกลาง: คุ้มค่าที่แนะนะนา
  • ปานกลางถึงสูง
  • สูงสุด: อะแดปเตอร์ WiFi จะกระตุ้นการข้ามเครือข่ายในการสแกนหาจุดเชื่อมต่ออื่นๆ เมื่อจุดเชื่อมต่อปัจจุบันมีความแข็งแกร่งของสัญญาณที่ดีอยู่
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การตั้งค่าอะแดปเตอร์®ไร้สาย Intel® ขั้นสูง
การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไคลเอนต์ Wi-Fi และพฤติกรรมการใช้งานข้ามเครือข่าย
การโพลชิงประหยัดพลังงาน (PSP) ทําให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ