ID บทความ: 000038047 ประเภทข้อมูล: การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 24/10/2023

ทําไมความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ Intel®ถึงแตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อเปลี่ยนมาเธอร์บอร์ด

สิ่งแวดล้อม

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ แบบบรรจุกล่องสําหรับเดสก์ท็อป 

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์และเมนบอร์ด

คำอธิบาย

เมื่อเปลี่ยนมาเธอรบอร์ด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์จะแตกต่างกันเล็กน้อย (เช่น จาก 3.58 GHz และ 3.6 GHz) ทําไมถึงเป็นเช่นนั้น

ความละเอียด

ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ขึ้นอยู่กับตัวสร้างสัญญาณนาฬิกาของเมนบอร์ด การเปลี่ยนมาเธอร์บอร์ดที่ใช้โปรเซสเซอร์ตัวเดียวกันอาจส่งผลให้ความถี่พื้นฐานแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากการปรับตั้งค่าเมนบอร์ดที่แตกต่างกันเล็กน้อย

ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์= (ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสําหรับเมนบอร์ด) X (อัตรานาฬิกา CPU ภายใน)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 24 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้