ข้อมูลหน่วยความจําระบบสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC NUC8i5INH, NUC8i7INH

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000033161

17/05/2023

ข้อมูลจําเพาะหน่วยความจําสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC NUC8i5INH และ NUC8i7INH

  • LPDDR3 แบบบัดกรี
  • ช่องสัญญาณคู่
  • ประเภทหน่วยความจําที่ไม่ใช่ ECC

ขนาดหน่วยความจําสูงสุดสําหรับ Intel® NUC รุ่น:

รุ่น NUC ขนาดหน่วยความจําสูงสุด
NUC8i5INH 8 GB
NUC8i7INH 8 GB
หมาย เหตุ ไม่มีตัวเลือกในการปรับแต่งการกําหนดค่าหน่วยความจําหรือเปลี่ยนขนาดหน่วยความจําสําหรับ NUC8i5INH หรือ NUC8i7INH เนื่องจากโมดูลหน่วยความจําถูกบัดกรีทั้งหมด