คู่มือการปรับใช้สําหรับบริการคลาวด์ Intel Unite®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000032973

01/03/2022

คู่มือการปรับใช้บริการคลาวด์Intel Unite® (PDF)PDF icon

คู่มือนี้จะอธิบายให้คุณทราบถึง:

  • ภาพรวมของแอปพลิเคชัน รวมถึงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และข้อกําหนด
  • คําแนะนําในการปรับใช้และกําหนดค่า Intel Unite Cloud Service สําหรับสภาพแวดล้อมองค์กรของคุณ

ขนาด: 1.46 MB
วันที่: ตุลาคม 2021
การปรับปรุงแก้ไข: 1.9

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*