ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® Neural Compute Stick 2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000032956

29/07/2019

เอกสารนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะสิทธิประโยชน์และข้อมูลจำเพาะระดับสูงสำหรับ Intel® Neural Compute Stick 2

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Intel® Neural Compute Stick 2 (PDF)PDF icon
ขนาด: ๑.๖๐ MB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*