คําแนะนําการอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล eMMC ใน Intel® NUC

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000032260

27/08/2021

สิ่งที่คุณเห็นคืออะไร
Windows ไม่สามารถเริ่มทํางานได้

ทําไมคุณถึงเห็น
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเฟิร์มแวร์ eMMC หมดอายุแล้ว

วิธีแก้ไข
อัปเดตเฟิร์มแวร์ eMMC