ผลิตภัณฑ์ Intel® vPro™ และ Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000031997

15/02/2024

ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ต่อไปนี้สนับสนุน Intel® vPro™:

ชุด Intel® NUC
ชุด Intel® NUC NUC5i5MYHE

บอร์ด Intel® NUC
Intel® NUC Board NUC5i5MYBE