หมายเหตุรีลีสสําหรับ Intel® Memory Drive Technology

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000028515

26/04/2023

หมาย เหตุ

Intel® Memory Drive Technology สิ้นสุดอายุการใช้งานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2021 ซึ่งรวมถึง SKU ฮาร์ดแวร์ที่รวมอยู่ด้วยซอฟต์แวร์และสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Intel® Memory Drive Technology แบบสแตนด์อโลน สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู การประกาศการสิ้นอายุการใช้งาน (End-Of-Life - EOL) สําหรับ Intel® Memory Drive Technology

หมายเหตุรีลีส Intel® Memory Drive Technology (PDF) PDF icon
ขนาด: 109 KB
วันที่: กรกฎาคม 2019
เวอร์ชั่น: 9.0.3365.62

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*