หน่วยความจําระบบสําหรับชุด Intel® NUC NUC8i3CYS

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000028150

12/06/2023

ข้อมูลจําเพาะหน่วยความจํา

  • LPDDR4 2400 MHz แบบบัดกรี
  • ช่องสัญญาณคู่
  • ประเภทหน่วยความจําที่ไม่ใช่ ECC
  • หน่วยความจําแรงดันไฟฟ้าต่ํา 1.2 V

ขนาดหน่วยความจําสูงสุดขึ้นอยู่กับรุ่นของ Intel® NUC

รุ่น NUC ขนาดหน่วยความจําสูงสุด

NUC8i3CYSM
NUC8i3CYHJA

8 GB

NUC8i3CYSN
NUC8i3CYHFA

4 GB
หมาย เหตุ ไม่มีตัวเลือกในการอัปเกรดหน่วยความจําใน Intel NUC เหล่านี้เนื่องจากหน่วยความจําถูกบัดกรี