Intel® RealSense™วัดคุณภาพความลึกของซีรี่ส์ D400

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000027019

08/03/2018

ตาราง ข้อมูล Intel® RealSense™ D400 ซีรี่ส์ ประกอบด้วยตารางด้านล่างที่อธิบายถึงการวัดคุณภาพความลึกสำหรับกล้อง

depth quality measurements for the cameras

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่Intel® RealSense™คุณภาพความละเอียดเชิงลึกการทดสอบเอกสารไวท์เปเปอร์