ID บทความ: 000026979 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 08/07/2021

"แบตเตอรี่#0x65... ล้มเหลว" ที่แสดงในบันทึก System Event Log (สู่ระบบ)

สิ่งแวดล้อม

Intel® Rack Scale Designโดยตรง

osindependent

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

คําแนะนําเกี่ยวกับวิธี#0x65 | ล้มเหลว | เหตุการณ์ที่ยอมรับได้"

คำอธิบาย

แบตเตอรี่#0x65ล้มเหลว ตามบันทึกเหตุการณ์ของระบบ (TAGG):

{{{
รับชม 2 | วันที่ 15/11/2017 | น. 16:40 น. | แบตเตอรี่ #0x65 | ราคาต่| ยอมรับ
รีวิว 3 | วันที่ 15/11/2017 | น. 16:44 น. | แบตเตอรี่ #0x65 | ล้มเหลว | ยอมรับ
รับชม 4 | วันที่ 15/11/2017 | น. 16:44 น. | แบตเตอรี่ #0x65 | ราคาต่| ถอดประกอบ
รับชม 5 | วันที่ 16/11/2017 | ไม่มีข้อมูล 10:29:09 น. | ระยะเวลา#0x65 | ราคาต่| ยอมรับ
รับชม 6 | วันที่ 16/11/2017 | ไม่มีข้อมูล 10:29:09 น. | ระยะเวลา#0x65 | ล้มเหลว | ถอดประกอบ
รับชม 7 | วันที่ 16/11/2017 | ไม่มีข้อมูล 10:29:24 น. | แบตเตอรี่ #0x65 | ราคาต่| ถอดประกอบ
รับชม 8 | วันที่ 23/11/2017 | ไม่มีข้อมูล 12:02:58 น. | แบตเตอรี่ #0x65 | ราคาต่| ยอมรับ
รับชม 9 | วันที่ 23/11/2017 | ไม่มีข้อมูล 12:07:48 น. | ระยะเวลา#0x65 | ล้มเหลว | ยอมรับ
a | วันที่ 23/11/2017 | ไม่มีข้อมูล 12:07:48 น. | ระยะเวลา#0x65 | ราคาต่| ถอดประกอบ
B | วันที่ 23/11/2017 | ไม่มีข้อมูล 12:34:02 น. | แบตเตอรี่ #0x65 | ราคาต่| ยอมรับ
c | วันที่ 23/11/2017 | ไม่มีข้อมูล 12:34:02 น. | แบตเตอรี่ #0x65 | ล้มเหลว | ถอดประกอบ
d | วันที่ 23/11/2017 | ไม่มีเวลาให้ดาวน์โหลด 12:38:57 น| ระยะเวลา#0x65 | ราคาต่| ถอดประกอบ
e | วันที่ 24/11/2017 | น. 00:15:43 น| แบตเตอรี่ #0x65 | ราคาต่| ยอมรับ
f | วันที่ 24/11/2017 | น. 01:07:45 น. | แบตเตอรี่ #0x65 | ราคาต่| ถอดประกอบ

...
}}}
ความละเอียด

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเกี่ยวกับบันทึกกิจกรรมระบบ* เพื่อสอบถามข้อมูล

* หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: วิธีการแตกและอ่าน System Event Log (สู่ระบบ ( สู่ระบบ ) for Intel® Server Boards

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้