คู่มือการให้บริการสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000P

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000026783

27/03/2018

คู่มือบริการ (PDF) icon
เอกสารนี้แสดงภาพรวมโดยย่อสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000P:
  • คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
  • อุปกรณ์ เสริม
  • มีส่วนประกอบอื่นๆที่จำเป็น
  • ข้อมูลการแก้ไขปัญหา
  • คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบ

ขนาด: ๓.๕ MB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000P