การรับรอง BSMI RoHS สําหรับหน่วยความจําIntel® Optane™ซีรี่ส์

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000026251

26/04/2022

ด้านล่างเป็นใบรับรองและการ Intel® Optane™ประกาศข้อจํากัดของสารอันตราย (RoHS) ของ Bureau of Standard, Metrology, and Inspection (BSMI)

ใบรับรองและการประกาศ ROHS - M.2 PDF icon
ขนาด: 3.55 MB
วันที่: ตุลาคม 2017

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*