การรับรอง BSMI RoHS สําหรับ Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4800X

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000025660

26/04/2023

ด้านล่างเป็นใบรับรองและการประกาศสําหรับ Intel® Optane™ SSD DC ซีรี่ส์ P4800X ของ SSD DC

ใบรับรองและการประกาศ ROHS - AIC (PDF) PDF icon
ชื่อไฟล์: P4800X_AIC_RoHS_DoC_20170915.pdf
ขนาด: 5.01 MB
วันที่: กันยายน 2017

ใบรับรองและการประกาศ ROHS - 2.5 (PDF) PDF icon
ชื่อไฟล์: P4800X_2-5inch_RoHS_20170915.pdf
ขนาด: 4.40 MB
วันที่: กันยายน 2017

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*